චිත්‍රපට ශාලාවල මහමැතිවරණයේ අපේක්ෂකයන්ගේ දැන්වීම් බෑ

Tuesday, 30 June 2020 - 20:05

%E0%B6%A0%E0%B7%92%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%B4%E0%B6%A7+%E0%B7%81%E0%B7%8F%E0%B6%BD%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B6%BD+%E0%B6%B8%E0%B7%84%E0%B6%B8%E0%B7%90%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B6%AB%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B6%85%E0%B6%B4%E0%B7%9A%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%82%E0%B6%9A%E0%B6%BA%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%9C%E0%B7%9A+%E0%B6%AF%E0%B7%90%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B7%8A+%E0%B6%B6%E0%B7%91
චිත්‍රපට ප්‍රදර්ශනය අතරතුර මහමැතිවරණයේ අපේක්ෂකයන්ගේ දැන්වීම් එම ශාලාවල ප්‍රදර්ශනය නොකරන ලෙසට පොලිසිය සිනමා ශාලා හිමිකරුවන් වෙත දැනුම් දී තිබෙනවා.