මෙගා වොට් 75 ක ධාරිතාවක් ජාතික විදුලි බල පද්ධතියට

Thursday, 02 July 2020 - 14:42

%E0%B6%B8%E0%B7%99%E0%B6%9C%E0%B7%8F+%E0%B7%80%E0%B7%9C%E0%B6%A7%E0%B7%8A+75+%E0%B6%9A+%E0%B6%B0%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%AD%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%A2%E0%B7%8F%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%9A+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%BD%E0%B7%92+%E0%B6%B6%E0%B6%BD+%E0%B6%B4%E0%B6%AF%E0%B7%8A%E0%B6%B0%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%A7
පසුගිය යහපාලන රජය සමයේ නතර කර තිබූ කුඩා විදුලි බලාගාර 38 ක විදුලිය යළි විදුලි බල මණ්ඩලයට ලබා ගැනීමට අවශ්‍ය කටයුතු සිදුකරන ලෙසට අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ උපදෙස් ලබා දී තිබෙනවා.

ලබන සතිය තුළදී ඊට අදාළ ගිවිසුම් අත්සන් කිරීමට කටයුතු කරන ලෙසටයි විදුලිබල මණ්ඩලයේ සභාපතිවරයා උපදෙස් දී ඇත්තේ.  

මෙම කුඩා විදුලි බලාගාර 38 මගින් ජාතික විදුලිබල පද්ධතියට එකතු වන විදුලි ධාරිතාව මෙගාවොට් 75 ක්.