නාකොටික් 16 කගේ සහ සිවිල් 3දෙනෙකුගේ ලක්ෂ 46ක බැංකු ගිණුම් අත්හිටුවයි

Wednesday, 08 July 2020 - 19:55

%E0%B6%B1%E0%B7%8F%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%A7%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B7%8A+16+%E0%B6%9A%E0%B6%9C%E0%B7%9A+%E0%B7%83%E0%B7%84+%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B7%8A+3%E0%B6%AF%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%99%E0%B6%9A%E0%B7%94%E0%B6%9C%E0%B7%9A+%E0%B6%BD%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%82+46%E0%B6%9A+%E0%B6%B6%E0%B7%90%E0%B6%82%E0%B6%9A%E0%B7%94+%E0%B6%9C%E0%B7%92%E0%B6%AB%E0%B7%94%E0%B6%B8%E0%B7%8A+%E0%B6%85%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B7%84%E0%B7%92%E0%B6%A7%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%BA%E0%B7%92
අත්අඩංගුවට ගත් පොලිස් මත්ද්‍රව්‍ය නාශක කාර්යාංශයේ නිලධාරීන් 16 දෙනෙකුගේ හා සිවිල් පුද්ගලයන් තිදෙනෙකුට අයත් රුපියල් ලක්ෂ 46ක මුදලක් ඇති බැංකු ගිණුම් 43ක් අත්හිටුවා ඇති බව නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුව අධිකරණයට දැනුම්දී තිබෙනවා.