මැතිවරණයට අදාළව පැමිණිලි 2620ක්

Saturday, 11 July 2020 - 16:57

%E0%B6%B8%E0%B7%90%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B6%AB%E0%B6%BA%E0%B6%A7+%E0%B6%85%E0%B6%AF%E0%B7%8F%E0%B7%85%E0%B7%80+%E0%B6%B4%E0%B7%90%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%AB%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B7%92+2620%E0%B6%9A%E0%B7%8A
මහමැතිවරණයට අදාළව මේ වනවිට මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව වෙත මේ වනවිට පැමිණිලි 2620ක් ලැබී තිබෙනවා.

මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව නිවේදනය කළේ එම පැමිණිලි අතරින් ජාතික මැතිවරණ පැමිණිලි කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානයට පැමිණිලි 683 ක් ලැබී ඇති බවයි.

දිස්ත්‍රික් මැතිවරණ පැමිණිලි කළමනාකරණ ම්‍යස්ථාන වෙත ලැබී ඇති පැමිණිලි සංඛ්‍යාව 1937ක්.

මැතිවරණ කොමිසන් සභාවේ ජාතික මැතිවරණ පැමිණිලි කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානයට මැතිවරණ නීති උල්ලංඝනය වීම් පිළිබඳව 0112 886179, 0112886421 හෝ 0112 886117 යන දුරකථන අංකවලින් පැමිණිලි ඉදිරිපත් කළ හැකියි.

එසේම, 0112 88 65 51 හෝ 0112 886552 යන ෆැක්ස් අංක හරහා ද පැමිණිලි යොමුකළ හැකි බවයි මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව නිවේදනය කළේ.