වැලි සහ අපද්‍රව්‍ය නිසා ගාලුපාරේ ගමනාගමනයට බාධා (වීඩියෝ)

Saturday, 11 July 2020 - 17:02

%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%BD%E0%B7%92+%E0%B7%83%E0%B7%84+%E0%B6%85%E0%B6%B4%E0%B6%AF%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%80%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA+%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B7%8F+%E0%B6%9C%E0%B7%8F%E0%B6%BD%E0%B7%94%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%9A+%E0%B6%9C%E0%B6%B8%E0%B6%B1%E0%B7%8F%E0%B6%9C%E0%B6%B8%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B6%A7+%E0%B6%B6%E0%B7%8F%E0%B6%B0%E0%B7%8F+%28%E0%B7%80%E0%B7%93%E0%B6%A9%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%9D%29


අම්බලන්ගොඩ - කහව - මීටියාගොඩ - අකුරල ප්‍රදේශවලදී ගාල්ල - කොළඹ ප්‍රධාන මාර්ගයට මුහුදුරළ සමඟ වැලි සහ ගල් කැබලි මෙන්ම වෙනත් අපද්‍රව්‍ය ගාල්ල - කොළඹ ප්‍රධාන මාර්ගයට පැමිණීම නිසා රථ වාහන ගමනාගමනයට අද බාධා මතුවුණා.

පොලිස් මාධ්‍ය කොට්ඨාශය සඳහන් කළේ තවදුරටත් සැහැල්ලු වාහන වලට අදාළ ප්‍රදේශයෙන් ගමන් කිරීමට බාධා පවතින බවයි. ඇතැම් කාලවලදී මුහුදු රළ රළුවීමත් සමඟ මෙම ප්‍රදේශයේ මෙවැනි තත්ත්වයන් ඇති වනවා.