"ටයිල් චමින්ද" ප්‍රසන්නගෙ කවුද ? (වීඩියෝ)

Sunday, 12 July 2020 - 22:26

%22%E0%B6%A7%E0%B6%BA%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B7%8A+%E0%B6%A0%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AF%22+%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%83%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1%E0%B6%9C%E0%B7%99+%E0%B6%9A%E0%B7%80%E0%B7%94%E0%B6%AF+%3F+%28%E0%B7%80%E0%B7%93%E0%B6%A9%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%9D%29

අද ‘‘හාඩ්ටෝක්“  විශේෂාංගය තුළින් සෘජුවම ප්‍රශ්න කෙරෙන්නේ අමාත්‍ය ප්‍රසන්න රණතුංග මහතා ගෙන්.