මග්ගොන මුහුදේ දිය නෑමට ගිය දැරියන් දෙදෙනෙකු අතුරුදන්

Monday, 13 July 2020 - 17:04

%E0%B6%B8%E0%B6%9C%E0%B7%8A%E0%B6%9C%E0%B7%9C%E0%B6%B1+%E0%B6%B8%E0%B7%94%E0%B7%84%E0%B7%94%E0%B6%AF%E0%B7%9A+%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B6%BA+%E0%B6%B1%E0%B7%91%E0%B6%B8%E0%B6%A7+%E0%B6%9C%E0%B7%92%E0%B6%BA+%E0%B6%AF%E0%B7%90%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%AF%E0%B7%99%E0%B6%AF%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%99%E0%B6%9A%E0%B7%94+%E0%B6%85%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B6%AF%E0%B6%B1%E0%B7%8A
පයාගල - මග්ගොන උස්වැල්ල මුහුදු තීරයේ දිය නෑමට ගිය එකම පවුලේ දැරියන් දෙදෙනෙකු දියේ ගිලී අතුරුදන් වී තිබෙනවා.

පොලීසිය සදහන් කළේ ඔවුන් අද පස්වරුවේ පවුලේ ඥාතීන් සමග මෙලෙස දිය නෑමට ගිය අවස්ථාවේදී දියේ ගිලී ඇති බවයි.