සවලක් 25ට කැපෙන මහා පරිමාන වැලි ජාවාරම ගැන CIA අණාවරණය (වීඩියෝ)

Tuesday, 14 July 2020 - 22:41

%E0%B7%83%E0%B7%80%E0%B6%BD%E0%B6%9A%E0%B7%8A+25%E0%B6%A7+%E0%B6%9A%E0%B7%90%E0%B6%B4%E0%B7%99%E0%B6%B1+%E0%B6%B8%E0%B7%84%E0%B7%8F+%E0%B6%B4%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%B1+%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%BD%E0%B7%92+%E0%B6%A2%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B6%B8+%E0%B6%9C%E0%B7%90%E0%B6%B1+CIA+%E0%B6%85%E0%B6%AB%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B6%AB%E0%B6%BA+%28%E0%B7%80%E0%B7%93%E0%B6%A9%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%9D%29


ඉදිකිරීම් ක්ෂේත්‍රයේ අවශ්‍යතා සදහා කන්තලේ, මහියංගනය,මනම්පිටිය ආදී ප්‍රදේශවලින් ටිපර් රථවලින් රැගෙන එන වැලි තොග හරහා සිදුකරන මහා පරිමාන ජාවාරමක් හිරු සී.අයි.ඒ.අනාවරණය කර ගත්තා.

පාරිභෝගික ජනතාව ඉල්ලුම් කරන නියමිත වැලි තොග හරහා සිදුකෙරෙන එම මහා පරිමාන වංචාව පිළිබදවයි අද සී.අයි.ඒ.අනාවරණය.