වාලච්චේන කඩදාසි කර්මාන්තශාලාවේ ප්‍රථම කඩදාසි තොගය වෙළඳපොළට

Sunday, 02 August 2020 - 19:09

%E0%B7%80%E0%B7%8F%E0%B6%BD%E0%B6%A0%E0%B7%8A%E0%B6%A0%E0%B7%9A%E0%B6%B1+%E0%B6%9A%E0%B6%A9%E0%B6%AF%E0%B7%8F%E0%B7%83%E0%B7%92+%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%81%E0%B7%8F%E0%B6%BD%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B7%9A+%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%AE%E0%B6%B8+%E0%B6%9A%E0%B6%A9%E0%B6%AF%E0%B7%8F%E0%B7%83%E0%B7%92+%E0%B6%AD%E0%B7%9C%E0%B6%9C%E0%B6%BA+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B7%85%E0%B6%B3%E0%B6%B4%E0%B7%9C%E0%B7%85%E0%B6%A7
වසා දමා තිබූ වාලච්චේන කඩදාසි කර්මාන්තශාලාව යළි ආරම්භ කිරීමෙන් පසු එහි නිෂ්පාදනය කළ පළමු කඩදාසි තොගය අද වෙළඳපොලට නිකුත් කෙරුණා.

ඒ අනුව ටොන් 40ක කඩදාසි ප්‍රමාණයක් වෙළඳපොළට නිකුත් කෙරුණා.