ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයත් සෞඛ්‍යයත් එකවර රකින හැටි (වීඩියෝ)

Monday, 03 August 2020 - 14:04

%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%A2%E0%B7%8F%E0%B6%AD%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%80%E0%B7%8F%E0%B6%AF%E0%B6%BA%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B7%83%E0%B7%9E%E0%B6%9B%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA%E0%B6%BA%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%91%E0%B6%9A%E0%B7%80%E0%B6%BB+%E0%B6%BB%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%B1+%E0%B7%84%E0%B7%90%E0%B6%A7%E0%B7%92+%28%E0%B7%80%E0%B7%93%E0%B6%A9%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%9D%29
අනිද්දා (05) පැවැත්වෙන මහමැතිවරණය වෙනත් වසරවල්වලට වඩා අපට සුවිශේෂී වනවා.

ඒ මෙවර ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයත් සමඟ සෞඛ්‍යයත් රකින්නට සිදුවී ඇති නිසා.

අප ඒ කාර්යය ඉටු කළ යුත්තේ කෙසේද?

මේ ඒ පිළිබඳ විමසා බැලීමක්.