ගොයමට වඩා වල් පැලවෙන අක්මීමන කුඹුරු (වීඩියෝ)

Tuesday, 04 August 2020 - 13:55

%E0%B6%9C%E0%B7%9C%E0%B6%BA%E0%B6%B8%E0%B6%A7+%E0%B7%80%E0%B6%A9%E0%B7%8F+%E0%B7%80%E0%B6%BD%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B7%90%E0%B6%BD%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%B1+%E0%B6%85%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B6%B8%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B6%B1+%E0%B6%9A%E0%B7%94%E0%B6%B9%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B7%94+%28%E0%B7%80%E0%B7%93%E0%B6%A9%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%9D%29


ගාල්ල - අක්මීමන ආදී ප්‍රදේශවල කුඹුරු ගොවීන් මුහුණු දී ඇති ගැටලුවක් පිළිබඳ තොරතුරු අපට වාර්තා වුණා.

ගාල්ල -අක්මීමන -තල්ගම්පොළ ආදී ප්‍රදේශයන්හි කුඹුරුවල ගොයම් වෙනුවට වැඩියෙන් වැවී ඇත්තේ වල් පැලයි.

ගොවීන් පවසන්නේ තමන් නිවසේදීම සාදා ගත් වී පැල කිරීමෙන් තම කුඹුරුවලට යෙදූ බවයි.

ගොයම සඳහා භාවිත කළ පොහොර වල මෙම වල් බීජ තිබෙන්නට ඇති බවට ගොවීන් සැක පළ කරනවා.

එම පොහොර නොයැදූ කුඹුරුවල මෙම තත්ත්වය දක්නට නොලැබෙන බවට ගොවීන් පවසනවා.