හෙට 12.30ට කොටස් වෙළඳපොළ වැසේ

Tuesday, 04 August 2020 - 16:47

%E0%B7%84%E0%B7%99%E0%B6%A7+12.30%E0%B6%A7+%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%A7%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B7%85%E0%B6%B3%E0%B6%B4%E0%B7%9C%E0%B7%85+%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B7%83%E0%B7%9A
පාර්ලිමේන්තු ඡන්ද විමසීම හේතුවෙන් හෙට දිනයේ දහවල් 12.30 ට කොළඹ කොටස් වෙළඳපොළ වසා දැමීමට තීරණය කර තිබෙනවා.