උදෑසන 10 වන විට ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීමේ ප්‍රතිශතය (වීඩියෝ)

Wednesday, 05 August 2020 - 10:33

%E0%B6%8B%E0%B6%AF%E0%B7%91%E0%B7%83%E0%B6%B1+10+%E0%B7%80%E0%B6%B1+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%A7+%E0%B6%A1%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AF%E0%B6%BA+%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B7%81+%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B7%9A+%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B7%81%E0%B6%AD%E0%B6%BA+%28%E0%B7%80%E0%B7%93%E0%B6%A9%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%9D%29


2020  මහ මැතිවරණය අදාළව උදෑසන 10වන විට ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීමේ ප්‍රතිශතය නිකුත්ව තිබෙනවා.  

ඒ අනුව කොළඹ 27%ක් , කළුතර 20%ක් , මාතලේ 25%ක් , මාතර 22%ක් , කෑගල්ල 25%ක් , ත්‍රිකුණාමලය 30%ක් , රත්නපුර 24% ක් ලෙස සටහන් වනවා.

මේ අතර ගාල්ල 20%ක් , පුත්තලම් 16%ක් , නුවරඑළිය 25%ක් , යාපනය 20%ක් , මඩකලපුව 16%ක් , මහනුවර 25% ක්, බදුල්ල 25% ක් ලෙසයි සටහන් වන්නේ.

හම්බන්තොට 24%ක් ,දිගාමඩුල්ල 20%ක් ,වන්නි 16%ක්, පොලොන්නරුව 21%ක්, ගම්පහ 18%ක්, කුරුණෑගල 25%ක්, අනුරාධපුර 35%, මොණරාගල 35% ලෙස ද සටහන් වනවා.