කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ ඡන්ද ගණන් කිරීම ඇරඹේ

Thursday, 06 August 2020 - 9:02

%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B7%85%E0%B6%B9+%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B6%9A%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B6%A1%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AF+%E0%B6%9C%E0%B6%AB%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%93%E0%B6%B8+%E0%B6%87%E0%B6%BB%E0%B6%B9%E0%B7%9A
කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ ඡන්ද ගණන් කිරීමේ කටයුතු මේ වන විට ආරම්භ කර ඇති බව දිස්ත්‍රික් ලේකම් ප්‍රදීප් යසරත්න ප්‍රකාශ කළා.

ඔහු සඳහන් කළේ කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ ඡන්ද ගණන් කිරීමේ කටයුතු උදෑසන 08 ට ආරම්භ කළ බවයි.