යාපනය දිස්ත්‍රික්කයේ ආසන දෙකක නිල ප්‍රතිඵලය නිකුත් වෙයි

Thursday, 06 August 2020 - 13:59

%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%B4%E0%B6%B1%E0%B6%BA+%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B6%9A%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B6%86%E0%B7%83%E0%B6%B1+%E0%B6%AF%E0%B7%99%E0%B6%9A%E0%B6%9A+%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%BD+%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%B5%E0%B6%BD%E0%B6%BA+%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B7%94%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%BA%E0%B7%92
2020 පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයේ යාපනය දිස්ත්‍රික්කයේ කයිට්ස් සහ යාපනය ඡන්ද බල ප්‍රදේශයවල ප්‍රතිඵල මේ වනවිට නිකුත්වී තිබෙනවා.

ඒ අනුව ඡන්ද 6369ක් ලබාගත් ඊ පී ඩී පී සංවිධානය කයිට්ස් ආසනයේ පළමු තැනට පත්වී තිබෙනවා.

ඉලංගෙයි තමිල් අරසු පක්ෂය ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්‍යාව 4412 ක්.

ඡන්ද 1376ක් ලබාගත් අකිල ඉලංකෙයි තමිල් කොන්ග්‍රස් පක්ෂය තුන්වන ස්ථානයට පැමිණ තිබෙනවා.

මේ අතර යාපනය දිස්ත්‍රික්කයේ යාපනය ඡන්ද බල ප්‍රදේශය ජයග්‍රහණය කර ඇත්තේ ඉලංගෙයි තමිල් අරසු පක්ෂයයි.

ඒ ඡන්ද 7634ක් ලබා ගනිමින්.

ඊ.පී.ඩී.පී සංවිධානය ඡන්ද 5545ක් ලබාගත්තා.

අකිල ඉලංකෙයි තමිල් කොන්ග්‍රස් පක්ෂය ඡන්ද 4642ක් ලබාගත්තා.