2020 පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයේ මෙතෙක් ප්‍රකාශිත ප්‍රතිඵලවල එකතුව

Thursday, 06 August 2020 - 15:30

2020+%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%B8%E0%B7%9A%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%94+%E0%B6%B8%E0%B7%90%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B6%AB%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B6%B8%E0%B7%99%E0%B6%AD%E0%B7%99%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B7%81%E0%B7%92%E0%B6%AD+%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%B5%E0%B6%BD%E0%B7%80%E0%B6%BD+%E0%B6%91%E0%B6%9A%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B7%80
2020 පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයේ මෙතෙක් ප්‍රකාශිත ප්‍රතිඵලවලට අනුව පෙරමුණේ සිටින ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ ලබාගෙන ඇති ඡන්ද සංඛ්‍යාව 161,429ක්.

දෙවන ස්ථානයේ පසුවන සමගි ජන බලවේගය ලබාගෙන ඇති ඡන්ද සංඛ්‍යාව 48,205ක්.

මෙතෙක් ප්‍රකාශිත ඡන්ද ප්‍රතිඵලවලට අනුව තුන්වන ස්ථානයේ පසුවන ජාතික ජන බලවේගය ලබාගෙන ඇති ඡන්ද සංඛ්‍යාව 15,409ක්.

සිව්වන ස්ථානයේ පසුවන ඉලංකෙයි තමිල් අරසු කච්චි ලබාගෙන ඇති ඡන්ද සංඛ්‍යාව 12,046ක්.