කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ ආසන කිහිපයක ප්‍රතිඵල නිකුත් වෙයි

Thursday, 06 August 2020 - 21:44

%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B7%85%E0%B6%B9+%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B6%9A%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B6%86%E0%B7%83%E0%B6%B1+%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B7%84%E0%B7%92%E0%B6%B4%E0%B6%BA%E0%B6%9A+%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%B5%E0%B6%BD+%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B7%94%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%BA%E0%B7%92
කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ ආසන කිහිපයක ඡන්ද ප්‍රතිඵල මේවන විට ප්‍රකාශයට පත්වී තිබෙනවා.

උතුරු කොළඹ ආසනයේ ජය මෙවර හිමිකරගෙන ඇත්තේ සමගි ජන බලවේගයයි.

ඔවුන් ලබගත් ඡන්ද සංඛ්‍යාව 41059ක්.

ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ ඡන්ද 16775ක් ලබාගෙන තිබෙනවා.

එක්සත් ජාතික පක්ෂයට මෙවර උතුරු කොළඹ ආසනයෙන් ලැබී ඇත්තේ 2676ක් පමණයි.

ජාතික ජන බලවේගය ඡන්ද 1230ක් ලබාගෙන තිබෙනවා.

මැද කොළඹ ආසනයේ ජය හිමිවී ඇත්තේ ද සමගි ජන බලවේගයටයි.

ඔවුන් එම ආසනයෙන් ඡන්ද 64692ක් ලබාගෙන තිබෙනවා.

පොදුජන පෙරමුණ ඡන්ද 16688ක් ලබාගත්තා.

එක්සත් ජාතික පක්ෂය මැද කොළඹ ආසනයෙන් ලබාගෙන ඇති ඡන්ද සංඛ්‍යාව 2978ක්.

ජාතික ජන බලවේගය ඡන්ද 1912ක් ලබාගත්තා.

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ කෝට්ටේ ආසනයේ ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ ඡන්ද 29436ක් ලබාගත්තා.

සමගි ජන බලවේගය ඡන්ද 14946ක් ලබාගෙන තිබෙනවා.

ජාතික ජන බලවේගය ඡන්ද 3405ක් ලබාගත්තා.

එක්සත් ජාතික පක්ෂය ඡන්ද 1563ක් ලබාගෙන තිබෙනවා.

අවිස්සාවේල්ල මැතිවරණ කොට්ඨාශයේ ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ ජය හිමිකර ගත්තා.

ඔවුන් ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්‍යාව 58477ක්.

සමගි ජන බලවේගය අවිස්සාවෙල්ල ආසනයෙන් ඡන්ද 20098ක් ලබාගෙන තිබෙනවා.

ජාතික ජන බලවේගය ඡන්ද 3761ක් ලබාගත්තා.

එක්සත් ජාතික පක්ෂයට අවිස්සාවේල්ල ආසනයෙන් ලැබී ඇත්තේ ඡන්ද 1712ක්.

බොරැල්ල ආසනයේ ජය සමගි ජන බලවේගය හිමිකර ගත්තේ ඡන්ද 20450ක් ලබා ගනිමින්.

ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ එම ආසනයෙන් ඡන්ද 17680ක් ලබාගෙන තිබෙනවා.

ජාතික ජන බලවේගය ඡන්ද 1931ක් ලබාගෙන තිබෙනවා.

එක්සත් ජාතික පක්ෂය බොරැල්ල ආසනයෙන් ලබාගෙන ඇති ඡන්ද සංඛ්‍යාව 1500ක්.

බටහිර කොළඹ ආසනයේ ජය සමගි ජන බලවේගයට හිමිවී තිබෙනවා.

ඔවුන් ලබාගෙන ඇති ඡන්ද සංඛ්‍යාව 16521ක්.

ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ ඡන්ද 6294ක් ලබාගත්තා.

එක්සත් ජාතික පක්ෂය ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්‍යාව 1143ක්.

ජාතික ජන බලවේගය ඡන්ද 1074ක් ලබාගෙන තිබෙනවා.

දෙහිවල ආසනයේ ජය හිමිවුයේ ද සමගි ජන බලවේගයටයි.

ඔවුන් එම ආසනයේ ඡන්ද 18611ක් ලබාගෙන තිබෙනවා.

ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණට ලැබී ඇති ඡන්ද සංඛ්‍යාව 18244ක්.

ජාතික ජන බලවේගය ඡන්ද 2094ක් හිමිකරගෙන ඇති අතර එක්සත් ජාතික පක්ෂය ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්‍යාව 1706ක්.

කැස්බෑව ආසනයේ ජය ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණට හිමිවුනා.

ඔවුන් ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්‍යාව 89240ක්’ සමගි ජන බලවේගය ඡන්ද 23687ක් ලබාගත්තා.

ජාතික ජන බලවේගය ඡන්ද 9160ක් ලබාගෙන ඇති අතර එක්සත් ජාතික පක්ෂය ඡන්ද 2098ක් කැස්බෑව ආසනයෙන් ලබාගත්තා.

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ තැපැල් ඡන්ද ප්‍රතිඵලය ද නිකුත් වුණා.

එම ප්‍රතිඵලවලට අනුව පෙරමුණ හිමිවී ඇත්තේ ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණටයි.

ඔවුන්ට කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයෙන් ලැබි ඇති තැපැල් ඡන්ද සංඛ්‍යාව 23784ක්.

සමගි ජන බලවේගයට ඡන්ද 5512ක් ලැබී තිබෙනවා.

කොළඹ දිස්ත්‍රිකයෙන් ජාතික ජන බලවේගයට ඡන්ද 2801ක් සහ එක්සත් ජාතික පක්ෂයට ඡන්ද 1062ක් ලැබී තිබෙනවා.