මන්ත්‍රී ආසන 8ක් සමගින් කලුතර ජයත් පොදුජන පෙරමුණට

Thursday, 06 August 2020 - 23:58

%E0%B6%B8%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%93+%E0%B6%86%E0%B7%83%E0%B6%B1+8%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B7%83%E0%B6%B8%E0%B6%9C%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B6%BD%E0%B7%94%E0%B6%AD%E0%B6%BB+%E0%B6%A2%E0%B6%BA%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B7%9C%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%A2%E0%B6%B1+%E0%B6%B4%E0%B7%99%E0%B6%BB%E0%B6%B8%E0%B7%94%E0%B6%AB%E0%B6%A7
කලුතර දිස්ත්‍රික්කයේ සමස්ත ඡන්ද ප්‍රතිඵලය මේවන විට නිකුත්වී තිබෙනවා.

ඒ අනුව ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ ලබාගෙන ඇති ඡන්ද සංඛ්‍යාව 448699ක්.

සමගි ජන බලවේගය 171988ක් ලබාගත්තාජා.

තික ජන බලවේගය 33434ක් ලබාගෙන ඇති අතර එක්සත් ජාතික පක්ෂයට කලුතර දිස්ත්‍රික්කයෙන් ලැබී ඇති ඡන්ද සංඛ්‍යාව 16485ක්.

කලුතර දිස්ත්‍රික්කයේ ලියාපදිංචි ඡන්ද සංඛ්‍යාව 934542ක් වන අතර ප්‍රකාශිත ඡන්ද සංඛ්‍යාව 746671ක්.

ප්‍රතික්ෂේපිත ඡන්ද සංඛ්‍යාව 6415ක්.

වලංගු ඡන්ද සංඛ්‍යාව 700256ක්’ කලුතර දිස්ත්‍රික්කයේ තැපැල් ඡන්දවලින් පළමු තැන හිමිවුයේ ද ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණටයි.

ඔවුන්ට ලැබී ඇති ඡන්ද සංඛ්‍යාව 23686ක්.

සමගි ජන බලවේගයට කලුතර දිස්ත්‍රික්කයෙන් ඡන්ද 6396ක් ලැබී තිබෙනවා.

ජාතික ජන බලවේගය ඡන්ද 2589ක් ලබාගත් අතර එක්සත් ජාතික පක්ෂයට කලුතර දිස්ත්‍රික්කයෙන් ලැබී ඇත්තේ ඡන්ද 1183ක් පමණයි.

ඒ අනුව ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණට කලුතර දිස්ත්‍රික්කයෙන් මන්ත්‍රී ආසන 8ක් හිමිවී ඇති අතර සමගි ජන බලවේගයට ආසන දෙකක් ලැබී තිබෙනවා.

එක්සත් ජාතික පක්ෂයට හෝ එක්සත් ජාතික පක්ෂයට කිසිදු මන්ත්‍රී ආසනයක් ලැබී නැහැ.