මාතලේ දිස්ත්‍රික්කයෙන් ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණට මන්ත්‍රී ආසන 4ක්

Friday, 07 August 2020 - 0:24

%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%AD%E0%B6%BD%E0%B7%9A+%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B6%9A%E0%B6%BA%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B7%81%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%93+%E0%B6%BD%E0%B6%82%E0%B6%9A%E0%B7%8F+%E0%B6%B4%E0%B7%9C%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%A2%E0%B6%B1+%E0%B6%B4%E0%B7%99%E0%B6%BB%E0%B6%B8%E0%B7%94%E0%B6%AB%E0%B6%A7+%E0%B6%B8%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%93+%E0%B6%86%E0%B7%83%E0%B6%B1+4%E0%B6%9A%E0%B7%8A
මාතලේ දිස්ත්‍රික්කයේ මැතිවරණ බල ප්‍රදේශ 4 ජය තහවුරු කර ගැනීමට ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ සමත්වුනා.

ඔවුන් ලබාගෙන ඇති ඡන්ද සංඛ්‍යාව 188779ක්.

සමගි ජන බලවේගය ඡන්ද 73955ක් ලබාගෙන තිබෙනවා.

ජාතික ජන බලවේගය ඡන්ද 7542ක් ලබාගෙන ඇති අතර එක්සත් ජාතික පක්ෂයට මාතලේ දිස්ත්‍රික්කයෙන් ඡන්ද 6592ක් හිමිවී තිබෙනවා.

මාතලේ දිස්ත්‍රික්කයේ ලියාපදිංචි ඡන්ද සංඛ්‍යාව 385592ක්.

ප්‍රකාශිත ඡන්ද සංඛ්‍යාව 312576ක්.

මාතලේ දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රතික්ෂේපිත ඡන්ද සංඛ්‍යාව 24503ක් වන අතර වලංගු ඡන්ද සංඛ්‍යාව 288073ක්.

මාතලේ දිස්ත්‍රික්කයේ ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ තැපැල් ඡන්ද 14964ක් ලබාගත්තා.

සමගි ජන බලවේගය ඡන්ද 3395ක් ලබාගෙන තිබෙනවා.

ජාතික ජන බලවේගය ඡන්ද 1028ක් ලබාගෙන ඇති අතර එක්සත් ජාතික පක්ෂයට මාතලේ දිස්ත්‍රික්කයෙන් හිමිවූ තැපැල් ඡන්ද සංඛ්‍යාව 694ක්.

ඒ අනුව ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණට මාතලේ දිස්ත්‍රික්කයෙන් මන්ත්‍රී ආසන 4ක් හිමිවුනා.

සමගි ජන බලවේගයට එක් ආසනයක් ලැබී තිබෙනවා.

එක්සත් ජාතික පක්ෂයට හෝ ජාතික ජන බලවේගයට මාතලේ දිස්ත්‍රික්කයෙන් කිසිදු මන්ත්‍රී ආසනයක් ලැබී නැහැ.