ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ ජයත් ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ හිමිකර ගනී - මන්ත්‍රී ආසන 13ක්

Friday, 07 August 2020 - 0:53

%E0%B6%9C%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B6%B4%E0%B7%84+%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B6%9A%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B6%A2%E0%B6%BA%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B7%81%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%93+%E0%B6%BD%E0%B6%82%E0%B6%9A%E0%B7%8F+%E0%B6%B4%E0%B7%9C%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%A2%E0%B6%B1+%E0%B6%B4%E0%B7%99%E0%B6%BB%E0%B6%B8%E0%B7%94%E0%B6%AB+%E0%B7%84%E0%B7%92%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B6%BB+%E0%B6%9C%E0%B6%B1%E0%B7%93+-+%E0%B6%B8%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%93+%E0%B6%86%E0%B7%83%E0%B6%B1+13%E0%B6%9A%E0%B7%8A
ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ ඡන්ද 807896ක් ලබා ගනිමින් ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ පළමු තැනට පත්ව සිටිනවා.

සමගි ජන බලවේගය ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්‍යාව 285809ක්.

ජාතික ජන බලවේගය ඡන්ද 61833ක් ලබාගත්තා.

එක්සත් ජාතික පක්ෂයට ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයෙන් ලැබී ඇති ඡන්ද සංඛ්‍යාව 28282ක්.

ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ ලියාපදිංචි ඡන්ද සංඛ්‍යාව 1731866ක් වන අතර ප්‍රකාශිත ඡන්ද සංඛ්‍යාව 1303983ක්.

ප්‍රතික්ෂේපිත ඡන්ද 75509ක් වනවා.

වලංගු ඡන්ද සංඛ්‍යාව 1228474ක්.

ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ තැපැල් ඡන්ද ප්‍රතිඵලවලට අනුව ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණට ඡන්ද 35701ක්.

සමගි ජන බලවේගය ඡන්ද 7615ක් ලබාගත්තා.

ජාතික ජන බලවේගයට ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයෙන් තැපැල් ඡන්ද 3841ක් ලැබී ඇති අතර එක්සත් ජාතික පක්ෂයට ඡන්ද 1359ක් ලැබී තිබෙනවා.

ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයෙන් ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණට මන්ත්‍රී ආසන 13ක් ලැබී තිබෙනවා.

සමගි ජන බලවේගයට ආසන 4ක් ලැබී ඇත අතර ජාතික ජන බලවේගය මන්ත්‍රී ආසන 1ක් ලබාගෙන තිබෙනවා.

එක්සත් ජාතික පක්ෂයට කිසිදු මන්ත්‍රී ආසනයක් ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයෙන් ලැබී නැහැ.