කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයෙන් ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණට මන්ත්‍රී ආසන 11ක්

Friday, 07 August 2020 - 1:36

%E0%B6%9A%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B6%AB%E0%B7%91%E0%B6%9C%E0%B6%BD+%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B6%9A%E0%B6%BA%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B7%81%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%93+%E0%B6%BD%E0%B6%82%E0%B6%9A%E0%B7%8F+%E0%B6%B4%E0%B7%9C%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%A2%E0%B6%B1+%E0%B6%B4%E0%B7%99%E0%B6%BB%E0%B6%B8%E0%B7%94%E0%B6%AB%E0%B6%A7+%E0%B6%B8%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%93+%E0%B6%86%E0%B7%83%E0%B6%B1+11%E0%B6%9A%E0%B7%8A
කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයෙන් ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණට මන්ත්‍රී ආසන 11ක් ලැබී තිබෙනවා.

ඔවුන් දිස්ත්‍රික්කයෙන් ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්‍යාව 649965ක්.

සමගි ජන බලවේගය කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයෙන් මන්ත්‍රී ආසන 4ක් ලබාගෙන ඇත්තේ ඡන්ද 244860ක් ලබා ගනිමින්.

ජාතික ජන බලවේගය කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයෙන් ඡන්ද 36290ක් ලබාගත් අතර එක්සත් ජාතික පක්ෂය ඡන්ද 26770ක් ලබාගත්තා.

කෙසේවෙතත් ඔවුන්ට එම දිස්ත්‍රික්කයෙන් කිසිදු ආසනයක් දිනා ගැනීමට හැකියාව ලැබී නැහැ.

කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ ලියාපදිංචි ඡන්ද සංඛ්‍යාව 127422ක් වන අතර ප්‍රකාශිත ඡන්ද සංඛ්‍යාව 1017657ක්.

ප්‍රතික්ෂේපිත ඡන්ද සංඛ්‍යාව 46414ක්.

වලංගු ඡන්ද සංඛ්‍යාව 971243ක්.