සියලු දිස්ත්‍රික්කවල සමස්ත ඡන්ද ප්‍රතිඵල නිකුත්වී අවසන්

Friday, 07 August 2020 - 1:49

%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%BD%E0%B7%94+%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B6%9A%E0%B7%80%E0%B6%BD+%E0%B7%83%E0%B6%B8%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B6%AD+%E0%B6%A1%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AF+%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%B5%E0%B6%BD+%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B7%94%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B7%93+%E0%B6%85%E0%B7%80%E0%B7%83%E0%B6%B1%E0%B7%8A
2020 පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයට අදාළව සියලු දිස්ත්‍රික්වල සමස්ත ප්‍රතිඵල මේවන විට නිකුත්වී තිබෙනවා.

ගාල්ල සහ මාතර ඇතුලු දිස්ත්‍රික් කිහිපයක අපේක්ෂකයන් ලබා ගත් මනාප ඡන්ද ද මේවන විට ප්‍රකාශයට පත්වී අවසන්.

තවත් ප්‍රකාශයට පත්වීමට නියමිතව ඇත්තේ අනෙකුත් දිස්ත්‍රික්වලින් දේශපාලන පක්ෂ ලබාගත් මන්ත්‍රී ආසන සහ අපේක්ෂකයන් ලබාගත් මනාප ඡන්ද ප්‍රමාණයන් පමණයි.

ඉදිරි පැය කිහිපය තුල එම ප්‍රතිඵල ද නිකුත් වීමට නියමිතයි.