මහනුවර දිස්ත්‍රික්කය ජයගත් ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණට මන්ත්‍රී ආසන 8ක්

Friday, 07 August 2020 - 2:35

%E0%B6%B8%E0%B7%84%E0%B6%B1%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%BB+%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B6%9A%E0%B6%BA+%E0%B6%A2%E0%B6%BA%E0%B6%9C%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B7%81%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%93+%E0%B6%BD%E0%B6%82%E0%B6%9A%E0%B7%8F+%E0%B6%B4%E0%B7%9C%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%A2%E0%B6%B1+%E0%B6%B4%E0%B7%99%E0%B6%BB%E0%B6%B8%E0%B7%94%E0%B6%AB%E0%B6%A7+%E0%B6%B8%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%93+%E0%B6%86%E0%B7%83%E0%B6%B1+8%E0%B6%9A%E0%B7%8A
මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයෙන් ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණට මන්ත්‍රී ආසන 8ක් ලැබී තිබෙනවා.

ඒ ඡන්ද 477446ක් ලබා ගනිමින්.

සමගි ජන බලවේගය මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයෙන් ආසන 4ක් ලබාගෙන තිබෙනවා.

ඔවුන්ට ලැබී ඇති ඡන්ද සංඛ්‍යාව 234523ක්.

මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයේ ලියාපදිංචි ඡන්ද සංඛ්‍යාව 1075048ක්.

ප්‍රකාශිත ඡන්ද සංඛ්‍යාව 869669ක්.

ප්‍රතික්ෂේපිත ඡන්ද සංඛ්‍යාව 57091ක්. මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයේ වලංගු ඡන්ද සංඛ්‍යාව 812578ක්.