අලියාට සහ කොඩියට ජාතික ලැයිස්තුවෙන් එක බැගින්

Friday, 07 August 2020 - 4:08

%E0%B6%85%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%A7+%E0%B7%83%E0%B7%84+%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%A9%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%A7+%E0%B6%A2%E0%B7%8F%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%9A+%E0%B6%BD%E0%B7%90%E0%B6%BA%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%91%E0%B6%9A+%E0%B6%B6%E0%B7%90%E0%B6%9C%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A
2020 මහමැතිවරණයේ දිස්ත්‍රික් මට්ටමින් කිසිදු ආසනයක් හිමි නොවූ එක්සත් ජාතික පක්ෂයට හා කොඩිය ලකුණින් ඉදිරිපත් වූ අපේ ජන බල පක්ෂයට එක් ජාතික ලැයිස්තු මන්ත්‍රීධුරයක් බැගින් හිමිව තිබෙනවා.