පොල් සඳහා පාලන මිලක් ?

Wednesday, 16 September 2020 - 14:36

%E0%B6%B4%E0%B7%9C%E0%B6%BD%E0%B7%8A+%E0%B7%83%E0%B6%B3%E0%B7%84%E0%B7%8F+%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B6%BD%E0%B6%B1+%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%3F
වෙළඳපොළේ ඉහල ගොස් ඇති පොල් සඳහා පාලන මිලක් පැනවිය යුතු බව පොල් සංවර්ධන අධිකාරිය පවසනවා.

එහි අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් සුරීකා අත්තනායක සඳහන් කළේ පොල් ගෙඩියක් සඳහා රුපියල් 75 ක පාලන මිලක් පැනවිය යුතු බවට වන යෝජනාවක් දැනටමත් රජයට ඉදිරිපත් කර ඇති බවයි.