ජිවත් වෙන්න අමාරුයි ,බඩු මිලනම් අඩුවෙන්නම ඕනේ (වීඩියෝ)

Wednesday, 16 September 2020 - 19:24

%E0%B6%A2%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1+%E0%B6%85%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B6%BA%E0%B7%92+%2C%E0%B6%B6%E0%B6%A9%E0%B7%94+%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B6%B1%E0%B6%B8%E0%B7%8A+%E0%B6%85%E0%B6%A9%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1%E0%B6%B8+%E0%B6%95%E0%B6%B1%E0%B7%9A+%28%E0%B7%80%E0%B7%93%E0%B6%A9%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%9D%29
"ජිවත් වෙන්න අමාරුයි ,බඩු මිලනම් අඩුවෙන්නම ඕනේ.."ජනතාව මෙම අදහස් පැවසුවේ හිරු ජනතාව කියන කථා වැඩසටහනට එක්වෙමින් .

ජනතාව තමන්ගේ යුතු කම ඉටුකරලා ඉවරයි ,දැන් රජය ජනතාවට සහන සැලසිය යුතුයි.පොඩිමිනිහා ගැන සිතන්න ඕනේ .ඒ නිසා ජිවත් වෙන්න පුළුවන් ආරථිකයක් අවශ්‍ය බව ඇතැම් ජනතාව පවසනවා.

හිරු ඇත්ත සමඟ ජනතාව පැවැසූ සම්පුර්ණ අදහස් පහතින්