2021 අයවැය ඔක්තෝබර් මස දෙවන සතියේදී පාර්ලිමේන්තුවට

Thursday, 17 September 2020 - 12:00

2021+%E0%B6%85%E0%B6%BA%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%BA+%E0%B6%94%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%9D%E0%B6%B6%E0%B6%BB%E0%B7%8A+%E0%B6%B8%E0%B7%83+%E0%B6%AF%E0%B7%99%E0%B7%80%E0%B6%B1+%E0%B7%83%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%9A%E0%B6%AF%E0%B7%93+%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%B8%E0%B7%9A%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%A7
2021 වසර සඳහා වූ අයවැය විසර්ජන පනත් කෙටුම්පත ඔක්තෝබර් මස දෙවන සතියේදී පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිත බව අද පැවති කැබිනට් මණ්ඩල තීරණ දැනුම්දීමේදී ප්‍රකාශ කළා.

ඒ අනුව 2021 වසර සඳහා වන අයවැය සකස් කිරීමේදී ප්‍රමුඛතාව දී ඇති ප්‍රතිපත්තිමය කරුණු පහතින්.

1) සෞභාග්‍යයේ දැක්ම ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශය මගින් අපේක්ෂිත ප්‍රතිඵල අත්කර ගැනීමට සඳහා අවශ්‍ය සම්පත් වෙන්කිරීම.

2) අමාත්‍යංශ හා රාජ්‍ය අමාත්‍යංශ වෙත විෂයන් පැවරීමට අදාලව නිකුත් කරන ලද ගැසට් නිවෙදනයේ සඳහන් වන පරිදි අදාළ අරමුණු ඉටු කරගැනීම සඳහා අවශ්‍ය සම්පත් වෙන් කිරීම.

3) සැමට පානීය ජලය ලබාදීම මුළු දිවයිනම ආවරණය වන පරිදි කිලෝමීටර් 100,000 මාර්ග පුනරුත්ථාපන වැඩිදියුණු කිරීමේ වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කිරීම, ජලජ සම්පත් සහ වාරිමාර්ග යන ක්ෂේත්‍ර සඳහා ප්‍රමුඛතාව ලබාදීම.

4) රාජ්‍ය ආදායම 2021 වසරේදී දළ දේශීය නිෂ්පාදනයෙන් 10.2% ක් පමණ වනු ඇතැයි ඇස්තමේන්තුගතකර ඇති බැවින් එම තත්ත්වය යටතේ වියදම් කලමනාකරණ ක්‍රමවේද අනුගමනය කරමින් ව්‍යාපාර කටයුතු සාර්ථක කරගැනීම සඳහන් අවශ්‍ය පරිසරය නිර්මාණය කරමින් රාජ්‍ය ආයෝජන වැඩසටහන් සඳහා සම්පත් වෙන්කිරීම.

5) රජයේ කටයුතු ඩිජිටල්කරණය කිරීම සඳහා අවශ්‍ය සහාය ලබාදීම.

6) සම්පත් අඩු ප්‍රමාණයක් යොදවමින් වඩාත් ඵලදායී ප්‍රතිඵල අත්කරගැනීමට හැකිවන පරිදි දැනට පවත්නා ක්‍රමවේද සමාලෝචනය කර සරල ක්‍රමවේද වෙත යොමුවීම කෙරෙහි අවධානය යොමුකිරීම.