උපාධියට සරිලන රැකියාවක් ඉල්ලා කැලණියේ බාහිර උපාධිධාරීන් කොළඹ රැය පහන් කරයි (වීඩියෝ)

Thursday, 17 September 2020 - 13:31

%E0%B6%8B%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B6%B0%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%A7+%E0%B7%83%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B6%B1+%E0%B6%BB%E0%B7%90%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%89%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%BD%E0%B7%8F+%E0%B6%9A%E0%B7%90%E0%B6%BD%E0%B6%AB%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B6%B6%E0%B7%8F%E0%B7%84%E0%B7%92%E0%B6%BB+%E0%B6%8B%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B6%B0%E0%B7%92%E0%B6%B0%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%93%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B7%85%E0%B6%B9+%E0%B6%BB%E0%B7%90%E0%B6%BA+%E0%B6%B4%E0%B7%84%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B6%BA%E0%B7%92+%28%E0%B7%80%E0%B7%93%E0%B6%A9%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%9D%29


විශ්වවිද්‍යාලයේ බාහිර උපාධිධාරීන් පිරිසක් ගතවූ රාත්‍රිය පුරා කොළඹදී උද්ඝෝෂණයක නිරත වුණා.

ඔවුන් ඉල්ලා සිටියේ රැකියා විරහිත උපාධිධාරී වැඩපිළිවෙළ හරහා තමන්ගේ උපාධියටද සරිලන රැකියාවක් ලබාදෙන ලෙසයි.