උසස් පෙළ උපකාරක පංති, පැවැත්වීම ඔක්තෝම්බර් 6 මධ්‍යම රාත්‍රියෙන් පසු තහනම්

Thursday, 24 September 2020 - 17:36

%E0%B6%8B%E0%B7%83%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B7%99%E0%B7%85+%E0%B6%8B%E0%B6%B4%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B6%9A+%E0%B6%B4%E0%B6%82%E0%B6%AD%E0%B7%92%2C+%E0%B6%B4%E0%B7%90%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B7%93%E0%B6%B8+%E0%B6%94%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%9D%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B6%B6%E0%B6%BB%E0%B7%8A+6+%E0%B6%B8%E0%B6%B0%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA%E0%B6%B8+%E0%B6%BB%E0%B7%8F%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B7%83%E0%B7%94+%E0%B6%AD%E0%B7%84%E0%B6%B1%E0%B6%B8%E0%B7%8A
ලබන ඔක්තෝම්බර් මස 6 වනදා මධ්‍යම රාත්‍රියෙන් පසු මෙවර උසස් පෙළ විභාගයට පෙනී සිටින සිසුන්ට අදාළ සියලුම උපකාරක පංති සම්මන්ත්‍රණ හෝ වැඩමුලු පැවැත්වීම තහනම් කර තිබෙනවා.

එමෙන්ම 7 වනදා මධ්‍යම රාත්‍රි 12න් පසු 5 ශ්‍රේණිය ශිෂ්‍යත්ව විභාගයට අදාළ උපකාරක පංති හෝ සම්මන්ත්‍රණ ද පැවැත්වීම තහනම් වනු ඇති.