අලුත් රියදුරු බලපත්‍රයට ලකුණු ක්‍රමයක්

Sunday, 27 September 2020 - 8:16

%E0%B6%85%E0%B6%BD%E0%B7%94%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B7%94+%E0%B6%B6%E0%B6%BD%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%BA%E0%B6%A7+%E0%B6%BD%E0%B6%9A%E0%B7%94%E0%B6%AB%E0%B7%94+%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%B8%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A
රියදුරු බලපත්‍ර ලබාදීමේදී ඒ සඳහා යම් ලකුණු ප්‍රමාණයක් ලබාදී අනතුරුව රියදුරා විසින් සිදුකරන වැරදිවලට අනුව එම ලකුණු ක්‍රමයෙන් අඩුවීමේ ක්‍රමවේදයක් සකස් කිරීමට කටයුතු කරන බව ප්‍රවාහන සේවා රාජ්‍ය අමාත්‍ය දිලුම් අමුණුගම ප්‍රකාශ කළා.

ඒ අනුව, ක්‍රමයෙන් අඩුවන ලකුණු සංඛ්‍යාව බින්දුවක් වූ විට අදාළ රියදුරු බලපත්‍රය අහෝසි වන අතර, එම රියදුරුට යළි රියදුරු බලපත්‍රයක් ලබා ගැනීමේ හැකියාව ද එහිදී අහිමි වනවා.