වවුචර් වෙනුවට යළිත් නිල ඇඳුම් රෙදි (වීඩියෝ)

Monday, 28 September 2020 - 20:45

%E0%B7%80%E0%B7%80%E0%B7%94%E0%B6%A0%E0%B6%BB%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%A7+%E0%B6%BA%E0%B7%85%E0%B7%92%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%BD+%E0%B6%87%E0%B6%B3%E0%B7%94%E0%B6%B8%E0%B7%8A+%E0%B6%BB%E0%B7%99%E0%B6%AF%E0%B7%92+%28%E0%B7%80%E0%B7%93%E0%B6%A9%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%9D%29


 පාසල් නිල ඇඳුම් වවුචර්පත් වෙනුවට ලබන වසරේ සිට නිල ඇඳුම් රෙදි ලබාදීමට අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය හිමිව තිබෙනවා.

ඊයේ අමාත්‍ය මණ්ඩලය රැස්වූ අතර, එහිදී ඊට අනුමැතිය හිමිව තිබෙනවා. ඒ අනුව ලබන වසරේ සිට පාසල් සිසුන්ට නිළ ඇඳුම් රෙදි ලබාදීමට නියමිතයි.