ගව මස් පරිභෝජනය කරන්නන්ට හා වයස්ගත ගවයන්ට, විකල්පයක්

Tuesday, 29 September 2020 - 16:14

%E0%B6%9C%E0%B7%80+%E0%B6%B8%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%B7%E0%B7%9D%E0%B6%A2%E0%B6%B1%E0%B6%BA+%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%A7+%E0%B7%84%E0%B7%8F+%E0%B7%80%E0%B6%BA%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B6%9C%E0%B6%AD+%E0%B6%9C%E0%B7%80%E0%B6%BA%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%A7%2C+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%B4%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A
ගව මාංශ පාර්භෝජනය කරන ජනතාව වෙනුවෙන් අවශ්‍ය මාංශ ආනයනය කිරීම හා සහන මිලකට ලබාදීම සඳහා නොපමාව අවශ්‍ය ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමට ද අමාත්‍ය මණ්ඩලය තීරණය කර තිබෙනවා.

ශ්‍රී ලංකාව තුළ ගව ඝාතනය තහනම් කිරීමට අගමැති මහින්ද රාජපක්ෂ ඉදිරිපත් කළ යෝජනාවට කැබිනට් මණ්ඩලය අනුමැතිය ලබා දී ඇති අතර, ඉහත යෝජනාවද ඒ අතර වනවා.

එමෙන්ම කෘෂිකාර්මික කටයුතු සඳහා ඵලදායි අන්දමින් යොදාගත නොහැකි වයස්ගත තත්වයට පත්වන, ගවයින් සම්බන්ධයෙන් යෝග්‍ය වැඩපිළිවෙළක් ක්‍රියාත්මක කිරීමටද අග්‍රාමාත්‍යවරයා යෝජනා කර තිබුනා.

මෙම පියවරයන්ට යටත්ව වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි මෙරට ගව ඝාතනය තහනම් කිරීමටයි අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය හිමිව ඇත්තේ.

එම යෝජනා ඇතුළත් අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ පහතින්