හෝටල්වල විදුලි බිලට සහනයක්

Wednesday, 30 September 2020 - 13:52

%E0%B7%84%E0%B7%9D%E0%B6%A7%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B6%BD+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%BD%E0%B7%92+%E0%B6%B6%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B6%A7+%E0%B7%83%E0%B7%84%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A
කොරෝනා වසංගතයෙන් පීඩාවට පත් සංචාරක සංවර්ධන අධිකාරියේ ලියාපදිංචි හෝටල්, වාසස්ථාන ඇතුලු ව්‍යාපාරික ස්ථාන වල විදුලි බිල්පත් ගෙවීම සඳහා වසරක සහන කාලයක් ලබාදෙන ලෙස විදුලිබල මණ්ඩලයේ සියළුම ප්‍රාදේශීය ඉංජිනේරු කාර්යාල වෙත දැනුම් දී තිබෙනවා.

ඒ අනුව පසුගිය මාර්තු මස 01 වනදා සිට අගෝස්තු මස 31 වනදා දක්වා සමුච්චිත විදුලි බිල්පත් සැප්තැම්බර් මස 01 වනදා සිට බල පැවැත්වෙන පරිදි සමාන වාරික 12කින් ගෙවීමට අවස්ථාව සලසා දී ඇති බවයි සංචාරක අමාත්‍යාංශය සඳහන් කළේ.

එම කාලය තුල විදුලිය විසන්ධි කිරීමක් සිදු නොකරන ලෙසද විදුලිබල මණ්ඩලය සිය ප්‍රාදේශිය ඉංජිනේරු කාර්යාල වෙත දැනුම් දී තිබෙනවා.