විභාග මධ්‍යස්ථානවල සෞඛ්‍ය ගැටළු සඳහා දුරකථන අංකයක්

Monday, 19 October 2020 - 11:25

%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%B7%E0%B7%8F%E0%B6%9C+%E0%B6%B8%E0%B6%B0%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B6%AE%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B7%80%E0%B6%BD+%E0%B7%83%E0%B7%9E%E0%B6%9B%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA+%E0%B6%9C%E0%B7%90%E0%B6%A7%E0%B7%85%E0%B7%94+%E0%B7%83%E0%B6%B3%E0%B7%84%E0%B7%8F+%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B6%9A%E0%B6%AE%E0%B6%B1+%E0%B6%85%E0%B6%82%E0%B6%9A%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A
විභාග මධ්‍යස්ථානවල සෞඛ්‍ය සේවා සම්බන්ධ ගැටළු සඳහා 1988 අමතන ලෙස අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය ඉල්ලීමක් කරනවා