කාති උසාවියෙන් බලවත් අසාධාරණයක් සිදු වූ කාන්තාවකගේ හෙළිදරව්ව (වීඩියෝ)

Saturday, 24 October 2020 - 13:06

%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B6%AD%E0%B7%92+%E0%B6%8B%E0%B7%83%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%B6%E0%B6%BD%E0%B7%80%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%85%E0%B7%83%E0%B7%8F%E0%B6%B0%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B6%AB%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%AF%E0%B7%94+%E0%B7%80%E0%B7%96+%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B6%9A%E0%B6%9C%E0%B7%9A+%E0%B7%84%E0%B7%99%E0%B7%85%E0%B7%92%E0%B6%AF%E0%B6%BB%E0%B7%80%E0%B7%8A%E0%B7%80+%28%E0%B7%80%E0%B7%93%E0%B6%A9%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%9D%29


බදුල්ල කාති උසාවියෙන් තමන්ට බලවත් අසාධාරණයක් සිදු වූ බව පවසමින් කාන්තාවක් මාධ්‍ය වෙත අදහස් දැක්වූවා.

ඇය පවසන්නේ මුස්ලිම් කාන්තාවන් හට වෙනම නීතියක් අවශ්‍ය නොවන බවයි.