ජීවිත ගණනක් අහිමි කරවූ හෙවෙස්ස ඇල හරහා ඉදිවූ පාලම (වීඩියෝ)

Saturday, 24 October 2020 - 13:10

%E0%B6%A2%E0%B7%93%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%AD+%E0%B6%9C%E0%B6%AB%E0%B6%B1%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%85%E0%B7%84%E0%B7%92%E0%B6%B8%E0%B7%92+%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B7%80%E0%B7%96+%E0%B7%84%E0%B7%99%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B7%83+%E0%B6%87%E0%B6%BD+%E0%B7%84%E0%B6%BB%E0%B7%84%E0%B7%8F+%E0%B6%89%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B7%96+%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B6%BD%E0%B6%B8+%28%E0%B7%80%E0%B7%93%E0%B6%A9%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%9D%29


මතුගම, පැලවත්ත සහ බදුරලියට මැදිව පිහිටි මධ්‍ය කන්දහේන හා මහවිට යා කරමින් හෙවෙස්ස ඇල හරහා ඉදි කර ඇති මෙම පාලම වසර 150කට වැඩි ඉතිහාසයකට උරුමකම් කියනවා.

මහවිට, වෑවැල්ල, බොරලුගොඩ යන ගම්මානවල පවුල් 150ක පමණ ජනතාවකගේ ප්‍රධාන ගමනාගමනය මෙම කිතුල් ලෑලිවලින් සකසා ඇති පාලම හරහා සිදු කෙරෙන්නේ දැඩි දුෂකරතා මධ්‍යයේයි.