මැනිං වෙළඳපොළ නොවැම්බර් පළමු වනදා දක්වා වැසේ

Saturday, 24 October 2020 - 18:59

%E0%B6%B8%E0%B7%90%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%82+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B7%85%E0%B6%B3%E0%B6%B4%E0%B7%9C%E0%B7%85+%E0%B6%B1%E0%B7%9C%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B6%B6%E0%B6%BB%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B7%85%E0%B6%B8%E0%B7%94+%E0%B7%80%E0%B6%B1%E0%B6%AF%E0%B7%8F+%E0%B6%AF%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B7%8F+%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B7%83%E0%B7%9A
පිටකොටුව මැනිං වෙළඳපොළ ලබන නොවැම්බර් මස පළමු වනදා දක්වා වසා තිබීමට තීරණයකර තිබෙනවා.