කඩාවැටුණු බූවැලිකඩ ගොඩනැගිල්ලේ සුන්බුන් ඉවත් කිරීම අවසන් අදියරේ

Monday, 26 October 2020 - 8:27

%E0%B6%9A%E0%B6%A9%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%A7%E0%B7%94%E0%B6%AB%E0%B7%94+%E0%B6%B6%E0%B7%96%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B6%A9+%E0%B6%9C%E0%B7%9C%E0%B6%A9%E0%B6%B1%E0%B7%90%E0%B6%9C%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%BD%E0%B7%9A+%E0%B7%83%E0%B7%94%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B6%E0%B7%94%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%89%E0%B7%80%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%93%E0%B6%B8+%E0%B6%85%E0%B7%80%E0%B7%83%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%85%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%BB%E0%B7%9A
මහනුවර - බූවැලිකඩ ප්‍රදේශයේ පසුගියදා කඩා වැටුණු ගොඩනැගිල්ලේ සුන්බුන් ඉවත් කිරීමේ කටයුතු ලබන බදාදා වනවිට අවසන් කිරීමට බලාපොරොත්තු වන බව මහනුවර අතිරේක දිස්ත්‍රික් ලේකම් ජේ.සී.රනේපුර ප්‍රකාශ කළා.

මධ්‍යම පළාත් ආණ්ඩුකාරවරයාගේ ඉල්ලීම පරිදි ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය විසින් මේ සඳහා අවශ්‍ය ප්‍රතිපාදන ලබා දී ඇති බවයි ඔහු සඳහන් කළේ.