2019 උසස් පෙළ කඩඉම් ලකුණු නිකුත් කෙරේ

Monday, 26 October 2020 - 15:25

2019+%E0%B6%8B%E0%B7%83%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B7%99%E0%B7%85+%E0%B6%9A%E0%B6%A9%E0%B6%89%E0%B6%B8%E0%B7%8A+%E0%B6%BD%E0%B6%9A%E0%B7%94%E0%B6%AB%E0%B7%94+%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B7%94%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B7%99%E0%B6%BB%E0%B7%9A
2019 වසරේ පැවති උසස් පෙළ විභාගයේ ප්‍රතිඵල අනුව විශ්වවිද්‍යාලයට සිසුන් ඇතුළත් කර ගැනෙන කඩඉම් ලකුණු අද පස්වරුවේ අන්තර්ජාලය වෙත මුදා හැරුණා.

විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිසමේ සභාපති, මහාචාර්ය සම්පත් අමරතුංග ප්‍රකාශ කළේ එම කඩඉම් ලකුණු ප්‍රතිපාදන කොමිසමේ නිල වෙබ් අඩවියට නිකුත් කර ඇති බවයි.

මෙවර සිසුන් 41,500 කට රාජ්‍ය සරසවිවලට ඇතුළුවීමට හැකියාවක් පවතින බවයි විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිසමේ සභාපතිවරයා වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේ.