ඇඳිරි නීතිය පවතින කාල සීමාවේ බස්නාහිර පළාතේ විවෘතව ඇති ඉන්ධන පිරිවුම්හල් පිළිබඳ තොරතුරු (වීඩියෝ)

Friday, 30 October 2020 - 15:26

%E0%B6%87%E0%B6%B3%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%92+%E0%B6%B1%E0%B7%93%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%BA+%E0%B6%B4%E0%B7%80%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%B1+%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B6%BD+%E0%B7%83%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B7%9A+%E0%B6%B6%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B6%B1%E0%B7%8F%E0%B7%84%E0%B7%92%E0%B6%BB+%E0%B6%B4%E0%B7%85%E0%B7%8F%E0%B6%AD%E0%B7%9A+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B7%98%E0%B6%AD%E0%B7%80+%E0%B6%87%E0%B6%AD%E0%B7%92+%E0%B6%89%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B0%E0%B6%B1+%E0%B6%B4%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B7%94%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B7%84%E0%B6%BD%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B7%92%E0%B7%85%E0%B7%92%E0%B6%B6%E0%B6%B3+%E0%B6%AD%E0%B7%9C%E0%B6%BB%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B7%94+%28%E0%B7%80%E0%B7%93%E0%B6%A9%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%9D%29
ඇඳිරි නීති සමයේ විශේෂ සේවාවන් සඳහා බස්නාහිර පළාත තුළ විවෘත කර තැබෙන ඉන්ධන හල් පිළිබඳව ලංකා ඛණිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාව නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ ඉන්ධන පිරවුම්හල් 62ක්, ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ ඉන්ධන පිරවුම්හල් 68ක් සහ කළුතර දිස්ත්‍රිකයේ ඉන්ධන පිරවුම්හල් 27ක් විවෘතව තබනු ඇති.

ඒ අනුව එලෙස විවෘතව තැබෙන ඉන්ධන පිරවුම් හල් පිළිබඳ තොරතුරු මෙතැනින්.