ඇඟිලිතුඩක දුරක ඉඳන් වැඩ කරගන්නා හැටි (වීඩියෝ)

Saturday, 21 November 2020 - 22:01

%E0%B6%87%E0%B6%9F%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B6%A9%E0%B6%9A+%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B6%9A+%E0%B6%89%E0%B6%B3%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%A9+%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B6%9C%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1%E0%B7%8F+%E0%B7%84%E0%B7%90%E0%B6%A7%E0%B7%92+%28%E0%B7%80%E0%B7%93%E0%B6%A9%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%9D%29
කොවිඩ් 19 පැතිරීම වැළැක්වීමේ හොඳම ක්‍රමය වන්නේ සංචරණය සීමා කර නිවසටම වී සිටීම.

නමුත් බිල්පත් ගෙවීම වැනි විවිධ එදිනෙදා අවශ්‍යතා සඳහා නිවසින් පිටතට යන්න අපි කාලක් තිස්සේ පුරුදුවෙලා ඉන්නවා.

ඔබ දැන සිටියාද..? මේ දියුණු වන තාක්ෂණයත් සමඟ ඔබේ බොහෝ අවශ්‍යතා සඳහා තිබෙන්නේ ඇඟිලිතුඩක දුරක් පමණක් බව.

මේ කියන්න යන්නේ, නිවසේ ඉඳන්ම ඒ වැඩ ටික කරගන්න විදිහ.