ජාතික පාසල් විදුහල්පති පුරප්පාඩු සඳහා අයදුම්පත් භාරගැනීම දෙසැම්බර් 04න් අවසන්

Monday, 23 November 2020 - 17:24

%E0%B6%A2%E0%B7%8F%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%9A+%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B7%83%E0%B6%BD%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B7%84%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B7%92+%E0%B6%B4%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B6%A9%E0%B7%94+%E0%B7%83%E0%B6%B3%E0%B7%84%E0%B7%8F+%E0%B6%85%E0%B6%BA%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%B7%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B6%9C%E0%B7%90%E0%B6%B1%E0%B7%93%E0%B6%B8+%E0%B6%AF%E0%B7%99%E0%B7%83%E0%B7%90%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B6%B6%E0%B6%BB%E0%B7%8A+04%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%85%E0%B7%80%E0%B7%83%E0%B6%B1%E0%B7%8A
ජාතික පාසල් 170ක පවතින විදුහල්පති පුරප්පාඩු සඳහා අයදුම්පත් භාරගැනීම එළඹෙන 04 වනදායින් අවසන් වන බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය පවසනවා.

පසුගිය හයවනදා අයදුම්පත් කැඳවීම ආරම්භ කෙරුණු අතර, මෙතෙක් ඒ සඳහා අයදුම් කිරීමට නොහැකිවූ නිලධාරීන්ට www.moe.gov.lk යන නිල වෙබ් අඩවියට පිවිසීමෙන් අදාළ අයදුම්පත් ලබාගත හැකි බවයි අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය නිවේදනය කළේ.