ඉතිහාසයේ පළමු වතාවට වීඩියෝ තාක්ෂණයෙන් කැබිනට් මණ්ඩලය රැස්වෙයි (වීඩියෝ)

Monday, 30 November 2020 - 20:33

%E0%B6%89%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B7%84%E0%B7%8F%E0%B7%83%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B6%B4%E0%B7%85%E0%B6%B8%E0%B7%94+%E0%B7%80%E0%B6%AD%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B6%A7+%E0%B7%80%E0%B7%93%E0%B6%A9%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%9D+%E0%B6%AD%E0%B7%8F%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%82%E0%B6%AB%E0%B6%BA%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B7%90%E0%B6%B6%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B6%A7%E0%B7%8A+%E0%B6%B8%E0%B6%AB%E0%B7%8A%E0%B6%A9%E0%B6%BD%E0%B6%BA+%E0%B6%BB%E0%B7%90%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%BA%E0%B7%92+%28%E0%B7%80%E0%B7%93%E0%B6%A9%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%9D%29


ශ්‍රී ලංකා ඉතිහාසයේ පළමු වරට කැබිනට් මණ්ඩල රැස්වීම අද(30) වීඩියෝ තාක්ෂණය ඔස්සේ පැවැත් වෙනවා.

ජනාධිපතිවරයා ජනපති කාර්යාලයේ සිට සහ අමාත්‍යවරුන් සිය කාර්යාලවල සිට ඊට එක්වූ බවයි, ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශයප්‍රකාශ කළේ.