මහවැව ජනතාව මහපාරේ ඉඳගනී පැය දෙකක් ගමනාගමනයත් නවතී (වීඩියෝ)

Wednesday, 13 January 2021 - 14:30

%E0%B6%B8%E0%B7%84%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B7%80+%E0%B6%A2%E0%B6%B1%E0%B6%AD%E0%B7%8F%E0%B7%80+%E0%B6%B8%E0%B7%84%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%9A+%E0%B6%89%E0%B6%B3%E0%B6%9C%E0%B6%B1%E0%B7%93+%E0%B6%B4%E0%B7%90%E0%B6%BA+%E0%B6%AF%E0%B7%99%E0%B6%9A%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%9C%E0%B6%B8%E0%B6%B1%E0%B7%8F%E0%B6%9C%E0%B6%B8%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%B1%E0%B7%80%E0%B6%AD%E0%B7%93+%28%E0%B7%80%E0%B7%93%E0%B6%A9%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%9D%29


විරෝධතාවක් හේතුවෙන් කොළඹ - හලාවත ප්‍රධාන මාර්ගය මහවැව නගරයෙන් අවහිර වී තිබෙනවා.

අප වාර්තාකරු පැවසුවේ පැය 2කට ආසන්න කාලයක් එම මාර්ගය අවහිරව පැවති බවයි.