වීරමූකලාන රක්ෂිතයේ බලහත්කාරයෙන් ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීමක් ගැන ප්‍රදේශවාසීන් පිරිසකට චෝදනා (වීඩියෝ)

Sunday, 17 January 2021 - 14:03

%E0%B7%80%E0%B7%93%E0%B6%BB%E0%B6%B8%E0%B7%96%E0%B6%9A%E0%B6%BD%E0%B7%8F%E0%B6%B1+%E0%B6%BB%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%82%E0%B7%92%E0%B6%AD%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B6%B6%E0%B6%BD%E0%B7%84%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B6%BA%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%89%E0%B6%A9%E0%B6%B8%E0%B7%8A+%E0%B6%85%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B6%BB+%E0%B6%9C%E0%B7%90%E0%B6%B1%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%9C%E0%B7%90%E0%B6%B1+%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%AF%E0%B7%9A%E0%B7%81%E0%B7%80%E0%B7%8F%E0%B7%83%E0%B7%93%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B6%9A%E0%B6%A7+%E0%B6%A0%E0%B7%9D%E0%B6%AF%E0%B6%B1%E0%B7%8F+%28%E0%B7%80%E0%B7%93%E0%B6%A9%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%9D%29


තිරප්පනේ පහළඅඹතලේ වීරමූකලාන රක්ෂිතය විනාශ කරමින් කලක් තිස්සේ බලහත්කාරයෙන් සිදුකරන බව කියන ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීමක් සම්බන්ධයෙන් එම ප්‍රදේශවාසීන් පිරිසක් තවත් ප්‍රදේශවාසීන් පිරිසකට චෝදනා එල්ල කරනවා.

එහි අක්කර10ක පමණ ප්‍රදේශයක් කිසියම් පිරිසක් විසින් හෙළි කර ඇති බවට ප්‍රදේශවාසීන් පිරිසක් චෝදනා කරනවා.