කමලා හැරිස් ඇමරිකාවේ උප ජනාධිපති ලෙස රාජකාරී අරඹයි

Wednesday, 20 January 2021 - 22:17

%E0%B6%9A%E0%B6%B8%E0%B6%BD%E0%B7%8F+%E0%B7%84%E0%B7%90%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B6%87%E0%B6%B8%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B7%9A+%E0%B6%8B%E0%B6%B4+%E0%B6%A2%E0%B6%B1%E0%B7%8F%E0%B6%B0%E0%B7%92%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B7%92+%E0%B6%BD%E0%B7%99%E0%B7%83+%E0%B6%BB%E0%B7%8F%E0%B6%A2%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%93+%E0%B6%85%E0%B6%BB%E0%B6%B9%E0%B6%BA%E0%B7%92
ඇමරිකාවේ නව උප ජනාධිපති ලෙස කමලා හැරිස් සිය ධුරයේ රාජකාරී ආරම්භ කර තිබෙනවා.