ග්‍රාමනිලධාරී වසම් කිහිපයක් හෙට අලුයම 5 සිට හුදෙකළා බවින් ඉවතට

Tuesday, 26 January 2021 - 20:47

%E0%B6%9C%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%8F%E0%B6%B8%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B6%B0%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%93+%E0%B7%80%E0%B7%83%E0%B6%B8%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B7%84%E0%B7%92%E0%B6%B4%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B7%84%E0%B7%99%E0%B6%A7+%E0%B6%85%E0%B6%BD%E0%B7%94%E0%B6%BA%E0%B6%B8+5+%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%A7+%E0%B7%84%E0%B7%94%E0%B6%AF%E0%B7%99%E0%B6%9A%E0%B7%85%E0%B7%8F+%E0%B6%B6%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%89%E0%B7%80%E0%B6%AD%E0%B6%A7
හෙට උදෑසන 5 සිට හුදෙකළා බව ඉවත් කෙරෙන ප්‍රදේශ මෙන්න.