පුංචි දිව්‍යාංජන දකින ලොකු සිහිනය (වීඩියෝ)

Thursday, 08 April 2021 - 13:42

%E0%B6%B4%E0%B7%94%E0%B6%82%E0%B6%A0%E0%B7%92+%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%82%E0%B6%A2%E0%B6%B1+%E0%B6%AF%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%B1+%E0%B6%BD%E0%B7%9C%E0%B6%9A%E0%B7%94+%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B7%84%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B6%BA+%28%E0%B7%80%E0%B7%93%E0%B6%A9%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%9D%29
ජීවිතයේ එල්ල වන නොයෙකුත් අභියෝගවලට මුහුණ දීමට අපට සෑම අවස්ථාවකදීම සිදුවනවා.

එවන් අභියෝගයකට අභීතව මුහුණ දෙන දිරිය දරුවෙකු පිළිබඳව මේ පුවත වාර්තා වන්නේ ඇල්පිටිය, ඇත්කඳුර ප්‍රදේශයෙන්.