සියලු රාජ්‍ය සහ පෞද්ගලික බැංකු හෙට (12) විවෘතයි

Sunday, 11 April 2021 - 8:44

%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%BD%E0%B7%94+%E0%B6%BB%E0%B7%8F%E0%B6%A2%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA+%E0%B7%83%E0%B7%84+%E0%B6%B4%E0%B7%9E%E0%B6%AF%E0%B7%8A%E0%B6%9C%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%9A+%E0%B6%B6%E0%B7%90%E0%B6%82%E0%B6%9A%E0%B7%94+%E0%B7%84%E0%B7%99%E0%B6%A7+%2812%29+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B7%98%E0%B6%AD%E0%B6%BA%E0%B7%92
සියලුම රාජ්‍ය සහ පෞද්ගලික බැංකු හෙට (12) විවෘතව තැබෙන බව ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව නිවේදනය කරනවා.