වකුෆ් සභාවෙන් මුස්ලිම් පල්ලි භාරකාර මණ්ඩලවල සාමාජිකයන්ට නිවේදනයක්

Thursday, 15 April 2021 - 18:50

%E0%B7%80%E0%B6%9A%E0%B7%94%E0%B7%86%E0%B7%8A+%E0%B7%83%E0%B6%B7%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%B8%E0%B7%94%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%B8%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%BD%E0%B7%92+%E0%B6%B7%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B6%BB+%E0%B6%B8%E0%B6%AB%E0%B7%8A%E0%B6%A9%E0%B6%BD%E0%B7%80%E0%B6%BD+%E0%B7%83%E0%B7%8F%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%A2%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B6%BA%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%A7+%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B7%9A%E0%B6%AF%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A
තහනම් කළ අන්තවාදී ඉස්ලාමීය සංවිධානවල සාමාජිකයන් මුස්ලිම් පල්ලි භාරකාර මණ්ඩලවල සාමාජිකත්වය දරන්නේ නම්, වහාම  එම ධුරවලින් ඉවත් වන ලෙස, වකුෆ් සභාව දන්වයි.